Leerlingvolgsysteem Parnassys

Hoe doet mijn kind het op school?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, stellen we d.m.v. observatie vast hoe ieder kind omgaat met de leerstof, klasgenoten en leerkracht. Daarnaast meten en vergelijken we de leerprestaties. De leerkracht krijgt daardoor zicht op de vorderingen, werkhouding en belemmeringen van ieder kind (en de groep) en kan daar het tempo en de wijze van instructie aan aanpassen. Zo wordt ook duidelijk of kinderen individuele hulp nodig hebben en zo ja, op welke leergebieden en sociale - emotionele aspecten. De leerkrachten leggen alle informatie vast in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. 

 

Leerlijnen jonge kind groep 1-2

Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 te volgen, observeren we de kinderen tijdens het spelen en werken en noteren we hun taal- en rekenontwikkeling en motorische vorderingen op de observatielijsten van de ontwikkeling van het jonge kind. Deze leerlijnen worden in het digitale leerlingvolgsysteem bijgehouden.

 

Methode toetsen groep 3-8

Na ieder afgerond blok rekenen, taal en spelling of een hoofdstuk van geschiedenis of aardrijkskunde, krijgen de kinderen een schriftelijk toets, waaruit moet blijken of de leerling de leerstof beheerst. De groepsresultaten kunnen voor de leerkracht aanleiding zijn een stukje leerstof, dat de groep nog niet beheerst, te herhalen en/of kinderen individueel te helpen.

 

Iep toetsen

De Iep toetsen zijn halfjaarlijkse toetsen, die los staan van de methode gebonden toetsen. De leerkracht krijgt inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. Het resultaat kan aanleiding zijn kinderen extra aandacht en hulp te geven.  Vanaf groep 3 zijn er toetsen voor technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

 

In groep 7 nemen we de Nio en NPV-J af. Na deze toetsen wordt met de ouders het voorlopig schooladvies besproken. Het voorlopig schooladvies wordt onderbouwd met de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem, de NIO-toets, de NPV-J en de observaties van de leerkracht. Ook van belang voor het schooladvies zijn de werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie van het kind.

 

Daarnaast kunnen we met de informatie uit het leerlingvolgsysteem de NOP-toets en de NPV-J vaststellen waar de kinderen goed in zijn en/of extra oefening/uitdaging gewenst is. Deze extra oefening wordt aangepakt en uitgewerkt in groep 8.

 

Groep 7 toetsen. In groep 7 maken de kinderen de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO-toets) en wordt de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J) afgenomen. Deze toetsen meten de ontwikkeling van de kinderen gericht op de toekomst. De Iep LVS (Leerlingvolgsysteem) toetsen zijn een terugblik op de ontwikkeling van de afgelopen periode. De toetsen worden afgenomen met het oog op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast nemen we de eindtoets af.

 

U kunt als ouder het volgsysteem raadplegen op de volgende website: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
Voor meer informatie over het ouderportaal kunt u op onderstaande link klikken. 
Informatie ouderportaal